ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Khi bạn truy cập vào trang web chungcuseasonavenue.com tức là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của chúng tôi.

2. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chung tôi có quyền thay đổi mà mà không cần báo trước với khách hàng. Những thay đổi trong điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng lên website Seasons Avenue. Nếu bạn truy cập vào trang web ngay sau khi đăng lên tức là bạn đã chấp nhận việc đồng ý sửa đổi điều khỏa sử dụng đó.

3. BẢO VỆ BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC VỚI CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Bạn không được quyền sử dụng bất kỳ bài đăng nào trên trang web của chúng tôi vào mục đích thương mại trừ khi bạn được chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người sử dụng cũng như vậy. Bạn không được đăng tải hoặc làm một cách nào khác ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ về bản quyền, thương thiệu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Chúng tôi có quyền chấm dứt đường truy cập và các dịch vụ của chúng tôi khi bạn bị nghi ngờ xâm phạm những điều khoản trên.

4. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Luật điều chỉnh

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất cứ điều khoản nào trong đây không hợp phát thì điều khoản đó sẽ được xem là tách ra khỏi điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực thực thi của bất kỳ điểu khoản còn lại.

Chấm dứt

Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc chúng tôi theo trường hợp:

  • Bạn chấm dứt: Bạn có thể chấm dứt điều khoản sử dụng này bằng cách không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nữa.
  • Chúng tôi chấm dứt: Điều khoản sử dụng này có thể chấm dứt ngay lập tức mà chúng tôi không cần phải thông báo trước.