CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHUNG CƯ SEASON AVENUE

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi bạn để lại bình luận trên trang website của chúng tôi. Khi bạn để lại bình luận chúng tôi sẽ yêu cầu nhập những thông tin sau:  họ và tên, mail,…

2. Thông tin của bạn chúng tôi có cung cấp cho bên khác không?

Chúng tôi cam kết rằng sẽ không giao bán, trao đổi hoặc sử dụng các loại hình thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, những thông tin không định danh có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác.

Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.